§1. Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Rehabiliteringsforum Danmark og hjemstedet er Aarhus.

Rehabiliteringsforum Danmark er en almennyttig forening, der blandt andet har følgende formål:

1. at være dansk forum for drøftelse og videreudvikling af rehabilitering som begreb og strategi på alle niveauer, fagligt og politisk
2. at varetage dansk medlemskab af Rehabilitation International.

§2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse
Foreningen optager 2 typer af medlemmer:

a) organisationsmedlemmer (offentlige institutioner og myndigheder, foreninger, erhvervsvirksomheder mv)

b) personlige medlemmer

Indmeldelse sker via følgende link: organisation eller personlig- medlem.

Nye medlemmer opnår valgbarhed og stemmeret, når kontingentet er modtaget.

Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted pr mail til national sekretær med mindst en måneders varsel til årets udgang.
Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra årets udgang.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser medlemskabet medfører, eller som handler til skade for foreningen.

Eksklusionen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 af afgivne stemmer, træffer endelig afgørelse.

Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det år, hvor udelukkelsen finder sted.

Stk. 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen og forfalder senest 31. januar.
For personlige medlemmer udgør kontingentet 10% af kontingentet for organisationsmedlemmer.

Stk. 4. Medlemsrettigheder og –pligter.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.

§3. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgave
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 11 medlemmer.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv eksternt og internt.

Stk. 2. Valg
Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder mindst 4 møder årligt.

Formand eller 3 medlemmer af bestyrelsen kan beslutte yderligere møder.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Referat af bestyrelsesmøder godkendes af bestyrelsen og formidles på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. National sekretær
Bestyrelsen udpeger en national sekretær til at varetage administrative opgaver, herunder internationale opgaver i Rehabilitation International.

Bestyrelsen fastsætter den nationale sekretærs opgaver og ansvarsområde.

Stk. 5. Honorar og aflønning
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke aflønnes.

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet arbejdskraft.

§4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed
Øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af november måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside eller ved særskilt skrivelse til medlemmerne.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne. Bestyrelsen Indkalder til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden med minimum 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside eller ved særskilt skrivelse til medlemmerne. 

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede
Medlemmer, der har indbetalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede samt valgbare på generalforsamlingen.

Organisations medlemmer har 10 stemmer.

Personlige medlemmer har én stemme.

Der kan afgives stemme ved overdragelse af fuldmagt, der sendes til den nationale sekretær.

Stk 5. Valgbarhed og supplering.
Medlemmer, der har indbetalt kontingent kan indstille kandidater til bestyrelsen.

Højst 2 af bestyrelsens medlemmer kan være personlige medlemmer.

Så længe bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer suppleres der alene i forbindelse med den efterfølgende generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 5 kan bestyrelsen supplere sig selv frem til den efterfølgende generalforsamling.

Stk. 6. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen gennemføres med udgangspunkt i nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Valg af referent
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
5. Fremlæggelse af bestyrelsesgodkendt regnskab
6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Fremlæggelse af forslag til handleplan
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til bestyrelsen/sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen sikrer at forslag annonceres på hjemmesiden eller sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7 Beslutning og afstemning
Afstemning sker ved almindelig stemmeflerhed.

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller forslag, der er indkommet rettidigt.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Der kan stemmes ved fuldmagt fra et andet medlem.

§5. Regnskab

Stk 1. Regnskabsår
Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Den økonomiansvarlige og den nationale sekretær er ansvarlige for at der udarbejdes et årsregnskab, der revideres af ekstern statsautoriseret eller registreret revisor, godkendes af bestyrelsen inden 30. juni og fremlægges på generalforsamlingen.

§6. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og den økonomiansvarlige eller nationale sekretær.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§7. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved opløsning af foreningen gives eventuelle midler til almennyttige rehabiliteringsformål.

Vedtægter:

Vedtaget på stiftende møde den 21. maj 2001.
Revideret på den årlige generalforsamling 9. november 2009.
Revideret på den årlige generalforsamling 9. november 2011.
Revideret på den årlige generalforsamling den 27. oktober 2014.
Revideret på den årlige generalforsamling den 28. november 2016


Underskrevede vedtægter kan downloades her