Vision og mission

Vision

Rehabiliteringsforum Danmarks Vision har udgangspunkt i "Hvidbog om rehabilitersbegrebet - Rehabilitering i Danmark", 2022, hvor rehabilitering defineres således:

"Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation."

Desuden giver hvidbogen fem anbefalinger, som er afgørende for at løfte rehabiliteringsområdet:

 1. Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering

 2. Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder blandt andet sårbare grupper, børn og pårørende

 3. Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer

 4. Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder

 5. Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres


DEFACTUM, Region Midtjylland, REHPA, Region Syddanmark og Syddansk Universitet og MarselisborgCentret i Aarhus har fungeret som sekretariat for arbejdet. Arbejdet er støttet af VELUX FONDEN. Hvidbog om rehabilitering er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark.


Mission

Formålet for Rehabiliteringsforum Danmark er:

 • at skabe netværk til udvikling af rehabilitering i Danmark
 • at rehabiliteringstilbud i Danmark forbedres
 • at varetage dansk medlemskab af Rehabilitation International.

Rehabilitering er vigtig og økonomisk fordelagtig. Derfor bør borgeren have bedre muligheder for støtte i et system, der er til for borgerens skyld og som bør indrette sig efter borgerens behov.

Rehabiliteringsforum Danmark skal:

 • repræsentere den højeste fagkundskab indenfor rehabiliteringsområdet
 • dokumentere den økonomiske værdi af rehabilitering, herunder den økonomiske værdi af at behandle mennesker individuelt
 • medvirke til at debatten om rehabilitering forstærkes.

Rehabiliteringsforum Danmark:

 • inspireres af international viden og påvirker international udvikling
 • ønsker at påvirke at rehabiliteringsuddannelser formidler rehabiliteringsbegrebet korrekt, samt at der oprettes et lægespeciale i rehabilitering.
 • gøres økonomisk bæredygtig gennem driftsindtægter samt bidrag.