Fem anbefalinger som baggrund

Hvidbog om Rehabilitering indeholder i alt fem anbefalinger, som er afgørende for at løfte området. De fem anbefalinger arbejdes der videre med i en Tænketank nedsat af styregruppen for Hvidbog om Rehabilitering.

De fem anbefalinger er:

  1. Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering.
  2. Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder blandt andet sårbare grupper, børn og pårørende.
  3. Styrk den faglige kvalitet gennem vidensbasering, systematisk dataindsamling og monitorering samt nationale kriterier for rehabiliteringskompetencer.
  4. Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.
  5. Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres.

Om tænketanken

Tænketanken har til formål, at fortsætte de tværsektorielle drøftelser af dilemmaer og udfordringer i rehabilitering, som netop er beskrevet i hvidbogen, med henblik på at  identificere bud på helhedsorienterede løsninger og handlinger.

Tænketanken er nedsat for en tre årig periode og består af 40 personer med et fagligt engagement inden for området. Tænketanken afholder tre møder årligt, og arbejder specifikt i fire arbejdsgrupper.

Tænketankens arbejdsgrupper

Otte hanlingsforslag: afrapportering af tænketankens arbejde 2023 (pdf)

Opsamling Functioning temadrøftelse på tænketankmøde Hvidbog om rehabilitering (PDF).

Tænketankens fire arbejsgrupper 

  1. Personcentreret rehabilitering
  2. Børn som pårørende til forældre i rehabileteringsforløb
  3. Forskning, viden og systematisk dataindsamling
  4. Koordinering og sammenhæng på tværs

Status fra de fire arbejdsgrupper – efteråret 2023

Behov, håb, ressourcer for den enkelte – Arbejdsgruppe 1

"Vi har i gruppe udviklet dialogkort, som både ledelse og medarbejderne kan bruge, når de drøfter hvordan de forstår, anvender og praktiserer personcenteret rehabilitering. Dialogkortene er udledt af borgerfortællinger og centrerer sig om fem værdier: 1. Spørg til håb og drømme, 2. Støt den personlige løsning, 3. Gi’ noget af dig selv, 4. Se mennesket, 5. Arbejd i teams."

Sårbare grupper, børn og pårørende – Arbejdsgruppe 2

"Børn som er pårørende til personer i et længerevarende rehabiliteringsforløb, har det ofte svært. Hensigten med vores arbejde er derfor at de børn bliver opsporet, dokumenteret, får vurderet deres behov for støtte og at der handles på det via en indsatstrappe. Indsatstrappen spænder fra mindre indsats på forebyggelsesniveau for en gruppe til en lidt større indsats til en selekteret målgruppe (hvor familien er hårdt ramt)"

Informations- og inspirationsmateriale om børn som pårørende til forældre i et rehabiliteringsforløb (pdf).

Forskning, videnbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer – Arbejdsgruppe 3

"Arbejdsgruppen har fokus på, hvordan rehabiliteringskompetencer bliver omsat i uddannelse og praksis. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført på udvalgte uddannelser og et kommende ledelsesseminar med deltagere fra social-, sundhed-, ældre- og beskæftigelsesområdet kommer vi med anbefalinger til, hvordan man styrke arbejdet med rehabiliteringskompetencer i uddannelse og praksis"

Kortlægning af rehabiliteringskompetencer (pdf).

Koordinering og sammenhæng på tværs –Arbejdsgruppe 4

"I arbejdsgruppen arbejder vi på at indkredse og prioritere nogle af de centrale problemstillinger og barrierer, som opstår, når vi arbejder på tværs af både lovgivning, fagområder og sektorer. problemstillingerne skal efterfølgende drøftes".

Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder (pdf).